Теми рефератів та повідомлень

 1. Класицизм і романтизм в українській культурі ХІХ ст.
 2. Історичні особливості формування характерних рис українського митця ХІХ ст.
 3. Внесок М.І. Костомарова у вивчення та популяризацію української культури.
 4. Український театр ХІХ ст.: відомі драматурги і актори.
 5. І.Я. Франко як митець і дослідник української культури.

Заняття 5: Українська культура початку ХХ століття

 1. Українська культура у Східній і Західній Україні на початку ХХ ст.
 2. Сутність процесу українізації у роки революції.
 3. Успіхи і труднощі в розвитку освіти, літератури, театру в УНР.

Література

 1. Історія української культури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1993-1995.
 2. Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933). – К., 1996.
 3. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ ст.: соціально-політичний портрет. – К., 1993.
 4. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-1930-х рр.: соціальний портрет та історична доля. – К., 1992.
 5. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Теми рефератів та повідомлень

 1. Російський царизм та українська культура і мова у 1905-1907 рр.
 2. Українська Центральна Рада і вчительство.
 3. П. Скоропадський та українська культура.
 4. Сутність українізації. Її особливості у 1917-1920 рр.

Заняття 6: Національно-культурне відродження 1920-х років та його трагічна доля

 1. «Українізація» 1920-х років як соціокультурний процес.
 2. Ставлення української інтелігенції до «теорії боротьби двох культур».
 3. Погляди М. Хвильового на шляхи розвитку української культури.
 4. Сталінські репресії проти української інтелігенції.

Література

 1. Історія української культури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1993-1995.
 2. Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). – К., 1991.
 3. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.
 4. Лавриненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: поезія, проза, драматургія. – Париж, 1959.
 5. Петров В.П. Діячі української культури (1920-1940): жертви більшовицького терору. – К., 1992.

Теми рефератів та повідомлень

 1. Українізація 20-х років та боротьба навколо цього процесу.
 2. Суспільно-культурна діяльність М. Хвильового.
 3. Традиції і новаторство в українській культурі ХХ ст.
 4. Драматургія та новаторство у театрі «Березіль».
 5. О. Довженко і розвиток українського кіно у 1920-1930-х роках.

Заняття 7: Розвиток української культури наприкінці 1930-х – 1980-х років

 1. Зміна у становищі культури Західної України після її приєднання до УРСР. «Радянізація».
 2. Боротьба з фашизмом та її відображення в українській культурі воєнних і повоєнних часів.
 3. «Відлига» в українській культурі кінця 1950-х – 1960-х рр. «Шістдесятники».
 4. Українська інтелігенція в часи «перебудови». Перші роки незалежності.

Література

 1. Історія української культури ХХ ст.: У 2 кн. – К., 1993.
 2. Історія українського радянського кіно: У 3 т. – К., 1986.
 3. Попович М.В. Нариси історії культури України. – К., 1998.
 4. Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К., 1995.
 5. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.
 6. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури. – К., 2006.

Теми рефератів та повідомлень

 1. Нові явища в українській культурі в часи Великої Вітчизняної війни.
 2. Характерні особливості літературної творчості В. Стуса, І Дзюби, Л. Костенко, І. Драча та інших «шістдесятників».
 3. Суспільно-культурна ситуація в Україні у 70-80-х роках ХХ ст.

Заняття 8: Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі

 1. Культура в умовах нової соціальної реальності. Поняття культурного відродження на сучасному етапі.
 2. Основні тенденції сучасного розвитку культури України.
 3. Співучасть України у міжнародному культурному житті.

Література

 1. Історія української та зарубіжної культури: навч. посіб. для ВНЗ / За ред. С.М. Клапчука. – К., 2007.
 2. Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів. – К., 2005.
 3. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.
 4. Шевчук В.О. Українська культура: загальні питання: культурно-стилістичні епохи. Освіта. Національна ідея. – К., 2007.
 5. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація. – Харків, 2001.


4576673110992201.html
4576723045650123.html
    PR.RU™