Основна частина роботи

Основна частина складається з двох-трьох розділів, які поділено на два-три параграфи, що відповідають спрямованості теми, основній меті і завданням дослідження, повинні бути взаємозалежні, мати приблизно однаковий обсяг.

У першому розділі роботи розглядаються науково-теоретичні основи проблеми, що досліджуєтся.

Другий розділ присвячується аналізу фактичного стану економіки України з використанням статистичного і фактичного матеріалу.

У третьому розділі викладаються перспективні напрямки розвитку економіки України.

Складаючи текст роботи відповідно до плану, не можна обмежуватися декларуванням окремих положень. Кожне висунуте положення необхідно теоретично доводити і підкріплювати підібраним систематизованим конкретним фактичним матеріалом, показуючи як економічне явище розвивалося історично.

Іноді можна зіткнутися з тим, коли в різних авторів немає єдиної точки зору з питань, що розглядаються. У такому випадку можна привести різні позиції авторів і спробувати дати аналіз їхніх точок зору. Варто одночасно аргументовано викласти власне судження з данного питання. Такий самостійний розгляд економічних проблем підвищує цінність курсової роботи.

Основний зміст теми повинен бути викладений із приведенням відповідної аргументації. У цьому розділі варто навести сучасний цифровий матеріал, що підтверджує висунуті теоретичні положення, зробити критичний аналіз, теорій і поглядів по проблемі. Розрахунки, які наводяться в тексті, доцільно давати у вигляді таблиці, дані якої мають бути обов’язково проаналізовані в роботі.

Зміст основної частини повинен точно відповідати темі роботи і цілком її розкривати. При написанні роботи варто звертати увагу на правильність побудови доказів, наведення економічних визначень.


4570172393454961.html
4570212008387620.html
    PR.RU™