Напівавтоматичне та автоматичне дугове зварювання під флюсом

Автоматизація зварювального виробництва

Режим ручного дугового зварювання

Режимом ручного дугового зварюванняназивають сукуп­ність параметрів, які забезпечують необхідну якість зварного з'єднання, максимальну продуктивність і низьку собівартість. Найважливішими параметрами режиму є діаметр електрода dі сила зварювального струму Із.

Діаметр електродаd вибирають залежно від товщини зва­рюваних елементів користуючись емпіричними формулами або орієнтовними співвідношеннями між товщиною зварюва­них елементів і рекомендованим діаметром електрода:

Товщина металу t,мм 1...3 3 4…5 6...12 13 і більше

Діаметр електрода d, мм 1,6...2,5 3 3…4 4...5 5 і більше

Силу зварювального струмуІз (А) для електродів діаметром 3…6 мм можна визначити за емпі­ричною формулою

Із = к · d,

де к— коефіцієнт, який змінюється від 25 до 60 А/мм.

Довжина дуги істотно впливає на якість шва: чим коротша дуга, тим вище якість наплавленого металу. Довжину дуги визначають за формулою

L = 0,5 · (d + 2)

де d – діаметр електроду, мм.

Напівавтоматичне дугове зварювання в атмосфері за­хисних газіввідрізняється від ручного тим, що тут автоматич­но подається електродний дріт на виріб, автоматично запалю­ється та підтримується дуга і лише вручну зварювальник переміщає електродний дріт уздовж шва. Як захисні викори­стовують інертні (аргон, гелій) та активні гази (вуглекислий газ, азот, водень). Найефе­ктивнішим з-поміж захисних газів є вуглекислий газ і аргон.

Напівавтоматичне дугове зварювання в атмосфері вуг­лекислого газупровадять лише плавким електродом у вигляді голого дроту великої довжини діаметром 0,8—2 мм.

Вуглекислий газ СО2 захищає дугу і розплавлений метал від взаємодії з повітрям. У вуглекислому газі зварюють трубопроводи, корпуси суден та інші конструкції з вуглецевих та низьковуглецевих сталей.

В атмосфері аргону зварюють сплави на основі алюмінію, титану, магнію, леговані та високолеговані сталі постійним струмом зворотної полярності. Аргонно-дугове зварювання забезпечує кращу якість і більш високу продуктивність, але аргон дорогий.При автоматичному зварюванні, крім автоматичної подачі електрода, автоматизоване переміщення електрода вздовж шва.

Дугове зварювання під флюсомвідрізняється від зварювання в атмосфері захисних газів лише тим, що тут дугу й розплавлений метал захищає від повітря не газ, а спеціальна зерниста речовина — флюс. Флюс виконує ту ж функцію, що й покриття електродів для ручного зварювання, тобто стабілізує дугу, захищає зону зварювання, забезпечує дезоксидацію та легування шва.

Електричний дрітбезперервно подається в зону зварювання, а шар флюсу завтовшки 30...60 мм з лійки насипається безпосередньо перед дугою на краї зварюваних заготовок. Дуга горить між кінцем електродного дроту і заготовками, розплавляючи їх краї та дріт, внаслідок чого утворюється зварювальна ванна. Цим способом зварюють заготовки з вуглецевих і легованих сталей, міді, алюмінію, титану та їх сплавів завтовшки 2...100 мм.

Автоматичнезварювання під флюсомвідрізняєть­ся відрізняється від напівавтоматичного наявністю механізму для переміщення зварювальної дуги вздовж шва і досконалішою апа­ратурою для подачі флюсу та його відсмоктування зі шва.


4569905252583525.html
4569954427431111.html
    PR.RU™